Allmänna villkor för Prion

Denna version av Villkor gäller från och med 2018-05-23.

1. ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller när Prion AB, org. nr. 556977-1545 (”Prion”/”Vi”/”Oss”), via Prions applikationer och webbtjänster tillhandahåller Prions tjänster för digital kommunikation och administration (”Tjänsten”) för förskolor, skolor och andra företag samt organisationer (”Företagsanvändare”) samt privatpersoner (”Privatanvändare”). Företagsanvändare och Privatanvändare benämns härefter gemensamt (”Användare”). Genom att godkänna dessa Villkor erhåller Användare en licens enligt punkt ‎9.2 nedan att använda Tjänsten. Licensen gäller för samtliga uppdateringar av Tjänsten som Prion tillhandahåller Användaren, såvida inte Prion meddelar Användaren att särskilda villkor gäller för uppdateringen.

1.2 De produkter och tjänster som från tid till annan kan utnyttjas via Tjänsten kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Prion förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Tjänstens utformning, tekniska specifikationer, system och övriga funktioner samt villkoren för dessa. Observera att särskilda villkor kan komma att gälla för det fall du väljer att använda någon av Prions tilläggs- eller premiumfunktioner och produkter (”Tilläggsprodukter”). För att få tillgång till sådana Tilläggsprodukter behöver Användare acceptera de särskilda villkor som gäller för sådana Tilläggsprodukter.

1.3 Dessa Villkor tillsammans med eventuella särskilda villkor för Tilläggsprodukter och andra överenskommelser avseende Tjänsten mellan Användare och Prion utgör tillsammans avtalet mellan Användare och Prion (”Avtalet”).

1.4 Åtkomst till och tecknande av avtal avseende Tjänsten sker genom något av de åtkomstalternativ som Prion vid var tid meddelar. Användare kan bjuda in andra personer och organstiationer till att använda Tjänsten. Oaktat detta ska ingående av avtal för tillgång till Tjänsten alltid ske direkt med Prion vilket för Privatanvändare typiskt sett sker över internet och tillämplig handelsplats för applikationer genom att Privatanvändaren laddar ner Tjänsten, bekräftar att Användaren vill ingå Avtalet och fyller i begärda uppgifter. Företagsanvändare ansöker hos Prion om att få tillgång till Tjänsten genom att behörig representant för Företagsanvändaren tar kontakt med Prion via någon av de kontaktvägar Prion erbjuder, vanligen via e-post till hello@prionapp.com eller telefon. Därefter sätts konton upp och ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås mellan parterna.

1.5 Avtal om ingående av tjänsten får inte ingås av minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

1.6 Innan Användaren kan börja använda Tjänsten ska Användaren ta del av och acceptera dessa Villkor samt säkerställa att Användaren förstår och accepterar hur Prion behandlar personuppgifter vilket beskrivs här.

1.7 Användare som laddar ner och registrerar sig för Tjänsten förbinder sig att följa dessa Villkor tillsammans med de användarinstruktioner och andra eventuella riktlinjer och uppföranderegler som Prion kan komma att lämna löpande genom publicering i Tjänsten och/eller på Prions hemsida och/eller via Användarens registrerade e-post. Användare förväntas vidare vid användning av Tjänsten iaktta gällande lagar, regler och myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar.

2. ANVÄNDARENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

2.1 Användarens användning av Tjänsten innefattar att bilder, texter, videos, dokument, kommentarer och annat material laddas upp, publiceras, delas och sparas i Tjänsten av Användaren (”Användarens Material”).

2.2 I Tjänsten kan Användaren även ges tillgång till material som publicerats av andra Användare. Vanligen sker det genom att sådan annan Användare bjuder in Användaren till en grupp eller skickar material direkt till Användaren.

2.3 Prion vill särskilt uppmärksamma Användaren på att såsom Användarens Material i Tjänsten enligt definition ovan betraktas endast sådant material som Användaren publicerar via sitt egna konto i Tjänsten och endast så länge som Användaren själv har tillgång till sådant material. Om en Användare har lagt upp material i en grupp i Tjänsten och sedan lämnar den gruppen utan att ta bort materialet är det materialet inte längre att betrakta som Användarens Material.

2.4 Användare som valt att dela material med andra Användare i Tjänsten kan närsomhelst välja att återkalla delningen. Material som delats med och sparats av andra Användare kan dock inte återkallas, ej heller material som Användaren publicerat men inte längre har tillgång till via sitt konto kan återkallas, såsom när Användare lämnat en grupp utan att dessförinnan tagit bort sitt publicerade material. En mer detaljerad beskrivning av Tjänsten och samtliga vid var tid tillgängliga funktioner finns tillgänglig i Tjänsten.

2.5 Firmatecknare för Företagsanvändaren (eller annan behörig företrädare för Företagsanvändaren) kan tilldela läs- eller administrationsrättigheter till Företagsanvändarens konto i Tjänsten till personer inom Företagsanvändarens organisation. Endast personer med full behörighet till Företagsanvändarens konto kan utfärda och återkalla åtkomsträttigheter till Företagsanvändarens konto i Tjänsten. Prion vill särskilt uppmärksamma Företagsanvändare på att vara restriktiv med och ha en tydlig process för behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Allt material som publiceras i Företagsanvändarens konto i Tjänsten blir tillgängligt för samtliga personer med inloggningsättigheter till Företagsanvändarens konto.

2.6 Användaren ansvarar fullt ut för Användarens Material inklusive att Användaren har rätt att lagra, dela och hantera det aktuella materialet i Tjänsten. Användaren uppmärksammas särskilt på att Användarens Material inte får;
a) innehålla sådana personuppgifter som definieras som känsliga personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning;
b) göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter;
c) stå i strid med svensk lagstiftning;
d) vara innehåll av hatisk, hotfull eller pornografisk karaktär; eller innebära olägenhet för eller uppfattas som stötande eller förargelseväckande för någon.

2.7 Användaren ansvarar fullt ut för aktiviteter som vidtas av med Användarens Material samt av Användaren själv i Tjänsten inklusive för aktiviteter i de eventuella grupper som Användaren är ansvarig för i Tjänsten. Användaren ansvarar vidare för att säkerställa att de eventuella andra Användare som Användaren lägger till som medlemmar i grupper, delar Användarens Material med och ger administrations- respektive ägarrättigheter för till Användarens Material är behörig – och i övrigt har rätt att – ta del av det aktuella materialet.

2.8 Användarens Material lagras så länge Användaren har ett godkänt konto registrerat hos Tjänsten. Användaren ansvarar under denna tid själv fullt ut för vilket av Användarens Material som Användaren vill spara, överlåta till annan Användare eller radera. Sådant material av Användarens Material som raderas eller överlåts till annan Användare kommer inte längre att vara tillgängligt för Användaren. 

2.9 Vid avslutande av Användarens Avtal enligt punkt ‎15 nedan raderas allt sådant material av Användarens Material som lagras i Användarens konto i Tjänsten efter längst 90 dagar. Personuppgifter gallras enligt rutin som beskrivs i information om personuppgifter här.

3. FÖRHÅLLANDET TILL ANDRA VILLKOR

3.1 Dessa Villkor reglerar Användarens rätt till och användning av Tjänsten. För det fall Användaren väljer att ta del av eventuella tilläggstjänster och produkter som vid var tid kan tillgängliggöras inom ramen för Tjänsten kan dock särskilda villkor gälla i tillägg till dessa Villkor, såsom för köp av fotoböcker, framkallning av foton och premiumfunktioner riktade till vissa Användare såsom Företagsanvändare. För varje sådan tjänst och produkt gäller i tillägg till dessa Villkor det som vid var tid anges i villkoren för den produkten eller tjänsten ifråga samt övriga handlingar som hör till desamma. I den mån dessa Villkor innehåller bestämmelser som är oförenliga med de särskilda villkoren för sådan produkt/tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde när det gäller den aktuella produkten/tjänsten.

4. VILLKOR FRÅN FÖRETAG SOM TILLHANDAHÅLLER HANDELSPLATSER FÖR TJÄNSTEN

4.1 I de avtal som Prion ingått med de företag som tillhandahåller de handelsplatser för applikationer där Prion valt att göra Tjänsten tillgänglig för nedladdning finns krav på att Användaren uppfyller vissa särskilda villkor till förmån för sådana företag. Genom godkännande av dessa Villkor förbinder sig Användaren att även följa de särskilda villkor som anges här:
a) Användaren godkänner att dessa Villkor endast gäller mellan Användaren och Prion och inte mellan Användaren och det företag som tillhandahåller handelsplatsen för Tjänsten.
b) Användaren godkänner att Prion, och inte det företag som tillhandahåller handelsplatsen för Tjänsten, ensamt ansvarar för Tjänsten och dess innehåll.
c) Användaren bekräftar att det företag som tillhandahåller handelsplatsen för Tjänsten inte har några skyldigheter vad gäller underhålls- och supporttjänster avseende Tjänsten.
d) Användaren bekräftar att Prion ensamt är ansvarigt i enlighet med dessa Villkor för alla eventuella krav, förluster, skadeståndskrav, skador, utgifter eller kostnader som uppstår till följd av att eventuella garantier inte efterföljs, med undantag för sådana garantier som eventuellt lämnas av det företag som tillhandahåller Tjänsten på en handelsplats för applikationer.
e) Användaren bekräftar att Prion ensamt ansvarar i enlighet med dessa Villkor för att bemöta alla krav från Användaren eller tredje part vad gäller Tjänsten eller Användarens innehav och/eller användning av Tjänsten.
f) Användaren godkänner att, i den händelse någon tredje man hävdar att Tjänsten inkräktar på dennes immateriella rättigheter, Prion ensamt, och inte företaget som tillhandahåller handelsplatsen för Tjänsten, är ansvarigt i enlighet med dessa Villkor för undersökning, försvar, förlikning och avförande av alla sådana immaterialrättsliga krav.
g) Användaren försäkrar att (i) han/hon inte befinner sig i ett land som lyder under embargo från USA, eller som av USA har designerats som ett ”terroriststödjande” land; och att (ii) han/hon inte är registrerad på någon lista hos amerikanska myndigheter såsom förbjuden eller begränsad part.
h) Användaren åtar sig att vid sidan av dessa Villkor även uppfylla eventuella tillämpliga avtalsvillkor från tredje part.

5. PERSONUPPGIFTER & COOKIES

5.1 För att Prion ska kunna tillhandahålla Tjänsten till Användare behöver Prion samla in och behandla vissa personuppgifter om Privatanvändare respektive om kontaktpersoner och representanter för Företagsanvändare. Detaljerad information om Prions personuppgiftsbehandling hittar du här. Det är viktigt att du läser igenom samt säkerställer at du förstår och accepterar hur Prion behandlar personuppgifter. Om du inte accepterar att personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i informationen eller efter en tids användning av Tjänsten vill att dina personuppgifter raderas måste du avregistrera dig från Tjänsten.

5.2 För behandlingen av sådana personuppgifter som kan förekomma i det material som laddas upp, sparas, lagras, överförs och i övrigt behandlas i Tjänsten av en Företagsanvändare är Företagsanvändaren personuppgiftsansvarig och denne ansvarar således för att ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås med Prion i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

5.3 Prion använder s.k. cookies för Tjänsten samt för sin webbplats www.prionapp.com, mer information om detta kan nås här.

6. TEKNISK UTRUSTNING

6.1 Det åligger Användaren själv att på egen bekostnad skaffa, inneha och underhålla all nödvändig utrustning som behövs för att kunna använda Tjänsten, såsom exempelvis mobiltelefon, surfplatta eller annan mobil enhet, dator, programvara, e-postadress, internetabonnemang, mobilabonnemang, SMS-funktion samt eventuell övrig utrustning.

6.2 Användaren ska visa normal aktsamhet och skydda sin tekniska utrustning mot obehörigt nyttjande, bl.a. genom att använda erforderliga antivirusprogram och brandvägg.

7. SÄKERHETSLÖSNING

7.1 För att få tillgång till vissa tjänster via Tjänsten krävs de säkerhetslösningar som Prion vid var tid anvisar (elektronisk identifierings- och säkerhetsutrustning såsom exempelvis personlig kod, BankID eller annan e-legitimation med vilken Användaren kan styrka sin identitet gentemot Prion). Användning av sådan säkerhetslösning regleras i särskilda användarinstruktioner och villkor från tredje part som Användaren själv ansvarar för att sätta sig in i och följa.

7.2 Användaren är införstådd med att samtliga uppdrag och instruktioner som lämnas till Prion med utnyttjande av Användarens användarnamn och lösenord är, oavsett vem som lämnat uppdraget eller instruktionen, bindande för Användaren. Användaren förbinder sig att:
a) vidta alla rimliga åtgärder för att skydda och hantera sin säkerhetslösning på ett sådant sätt att ingen obehörig person får tillgång till detta såsom genom att hålla användarnamn och lösenord hemliga och, vid användning av säkerhetslösning via en mobil enhet, se till att använda den mobila enhetens tillämpliga säkerhetsanordningar exempelvis telefonlåskod;
b) inte anteckna eller förvara användarnamn och lösenord utan erforderligt skydd och inte på ett sådant sätt att deras samband med Tjänsten eller de andra elektroniska tjänster Prion tillhandahåller framgår; och
c) att omedelbart kontakta Prion vid misstanke om att någon obehörig utnyttjar, har utnyttjat eller kommer att utnyttja Tjänsten och/eller övriga tjänster via Användarens behörighet.

8. SEKRETESS

8.1 Prion iakttar sekretess beträffande Användarens Material i Tjänsten och för kommunikation som sker via Tjänsten. Prion åtar sig att inte obehörigen bereda sig tillgång till eller lämna ut Användarens Material eller uppgifter hänförliga till Användaren till obehöriga personer. Prion förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Prion är skyldig att lämna ut eller på annat sätt delge enligt lag.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten tillhör Prion eller eventuell tredje man med vilken Prion samarbetar. Prion och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls via Tjänsten (för undvikande av missförstånd – detta ska inte anses inkludera sådant material av Användarens Material som Användaren eller tredje man äger rättigheterna till) samt till allt övrigt av Prion offentliggjort material, logotyper, bilder, videos, databaser och dylikt. Sådant material som beskrivs i denna punkt får inte användas av Användaren utan skriftligt tillstånd från Prion såvida Användarens användning inte är nödvändig för att Användaren ska kunna använda Tjänsten enligt dessa Villkor.

9.2 Genom dessa Villkor ges Användaren en icke-överlåtbar licens under avtalets giltighetstid att använda Tjänsten på teknisk utrustning, som Prion finns tillgänlig för och som Prion vid var tid hänvisar till, som Användaren äger och kontrollerar.

9.3 Användaren får inte (och får inte försöka) (1) utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär koden för Tjänsten utom i den utsträckning det är tillåtet enligt tvingande lag, (2) kringgå eventuella tekniska begränsningar i Tjänsten, (3) göra flera kopior av Tjänsten än som är tillåtet enligt tvingande lag, (4) göra Tjänsten tillgänglig för andra att kopiera, (5) distribuera, underlicensiera, hyra ut, leasa ut, eller låna ut Tjänsten, eller (6) överlåta Tjänsten eller dessa Villkor till tredje man.

10. TJÄNSTERNAS TILLGÄNGLIGHET, AVBROTT OCH AVSTÄNGNING

10.1 Även om Prion har som ambition att ha en hög tillgänglighet för Tjänsten och tillhandahålla den utan tekniska störningar kan Prion inte garantera att Tjänsten alltid kommer fungera felfritt eller kunna vara fullt ut tillgänglig. Prion kan av säkerhetsskäl, myndighetsbeslut, tekniska-, affärsmässiga eller underhållsmässiga skäl tidvis behöva begränsa tillgängligheten till eller avbryta tillhandahållandet av Tjänsten.

10.2 Prion har rätt att utan föregående meddelande till Användaren helt eller delvis spärra åtkomst till Tjänsten:
a) om felaktigt användarnamn och lösenord används eller vid upprepade misslyckade inloggningsförsök till Tjänsten;
b) vid misstanke om obehörigt utnyttjande av användarnamn och lösenord;
c) om Användaren bryter mot riktlinjer utfärdade av Prion eller tredje man avseende Tjänsten, säkerhetslösning eller Prion har skälig anledning att anta att Tjänsten kan komma att användas i strid med Villkoren eller i strid med gällande lagstiftning, förordning eller myndighetsföreskrifter;
d) Användaren vid användning av Tjänsten agerar på ett sätt som kan orsaka Prion eller tredje man skada;

10.3 Prion är inte ansvarig vare sig för direkt eller indirekt skada som Användaren eller annan åsamkas till följd av sådan begränsad tillgänglighet eller spärrning av Tjänsten som angetts ovan i denna punkt ‎10.

11. ANSVAR & ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1 Prions ansvar gentemot Användaren är begränsat till vad som anges i dessa Villkor och tvingande lagstiftning.

11.2 Prion, eller tredje man med vilken Prion samarbetar med, ansvarar inte för och har således ingen skyldighet att ersätta Användaren för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användaren anser att Tjänsten inte motsvarar Användarens förväntningar eller för Användarens användande av Tjänsten.

11.3 Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och Användaren ansvarar själv för sin användning av Tjänsten och den tekniska utrustning, mjukvara och annan utrustning som krävs för användning av och tillgång till Tjänsten. Prion eller annan tredje part med vilken Prion samarbetar med för att tillhandahålla Tjänsten till Användare ansvarar inte för skada som uppkommit genom att Användaren inte iakttagit vad som ankommer på denne enligt Villkoren eller Prions instruktioner, eller om Användaren inte har följt bestämmelserna i sådana särskilda villkor som gäller för respektive handelsplats för applikationer där kund ges tillgång till Tjänsten.

11.4 Prion frånsäger sig helt ansvar för eventuell radering av Användarens Material eller misslyckande med att vidarebefordra eller dela information i Tjänsten. Prions avsikt är att tillhandahålla en tjänst utan fel och buggar, dock ges inga garantier för att Tjänsten fungerar felfritt eller att Tjänstens funktioner finns tillgängliga för samtliga Användare, ej heller att tillgängliga funktioner finns att tillgå på alla Prions plattformar. Funktioner som vid var tid finns tillgängliga i Prions iOS-applikation kan exempelvis saknas på Android-applikationen.

11.5 Prion utfärdar inga garantier för Tjänsten eller dess innehåll och friskriver sig från alla uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier, inklusive garantier om kvalitet, äganderätt, frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter, allmän lämplighet och lämplighet för ett visst ändamål.

11.6 Användare som vill rikta krav mot Prion är skyldiga att framställa sådana inom tre (3) månader från det tillfälle då skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. En Användare som underlåter att göra detta förlorar rätten att göra det aktuella kravet gällande gentemot Prion.

11.7 Prion eller annan tredje man med vilken Prion samarbetar ersätter endast Användare för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöst agerande från Prions sida. Prion ansvarar dock aldrig för, och ersätter således inte Användare för, skador eller förluster hänförliga till näringsverksamhet eller indirekta skador såsom utebliven vinst och andra följdskador, förutom vid uppsåt eller grov vårdslöshet eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

11.8 Oaktat vad som anges ovan är Prions sammanlagda ersättningsskyldighet gentemot en Användare under en tolvmånadersperiod begränsad till ett belopp motsvarande tjugo procent (20%) av det vid var tid gällande prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

11.9 Prion är helt befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar som hänför sig till en omständighet utanför Prions kontroll såsom svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, naturkatastrof, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Prion själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Prion är även befriat från påföljd för underlåtenhet, från Prion respektive från av Prion anlitad underleverantör, att fullgöra förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande i rätt tid, exempelvis vid elektronisk informationsbehandling och överföring eller systemtekniska problem, och som därtill ligger utanför partens skäliga kontroll.

11.10 Om skada uppstår har såväl Användaren som Prion en skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar någon av parterna detta kan ersättningen reduceras i motsvarande mån.

11.11 Användaren är skyldig att hålla Prion skadeslöst för skada som orsakas Prion på grund av hur Användaren använder Tjänsten, exempelvis om Användarens användning orsakar driftstörningar, driftavbrott eller skada. Användaren är ansvarig för skada eller förlust som drabbar Prion, tredje man eller Användaren själv på grund av att Användaren inte iakttagit vad som åligger denne enligt ovan. Om två eller flera personer gemensamt ingått avtal om användning av Tjänsten svarar sådana personer solidariskt för nu nämnd skada eller förlust. Företagsanvändare svarar Användaren för att endast behöriga personer hos Användaren har kännedom om och får använda användarnamn och lösenord för Tjänsten.

11.12 Rättigheter som tillkommer Privatanvändare i egenskap av konsument enligt tillämplig svensk reglering ska inte anses inskränkas av vad som föreskrivs om Prions ansvar och ansvarsbegränsningar i dessa Villkor.

12. PRISER

12.1 Prion tar inte ut någon avgift av Privatanvändare för dennes använding av Tjänsten i sitt standardutförande. Företagsanvändare betalar en avgift för Tjänsten enligt överrenskommelse med Prion. För eventuell användning av Prions premiumsprodukter via Tjänsten tillämpas de villkor och avgifter som gäller för sådana produkter och tjänster enligt de villkor och den prisinformation som tillhandahålls användaren i samband med dennes köp. För kommunikations- och abonnemangsavgifter samt eventuella andra kostnader för nödvändig utrustning ansvarar Användaren själv.

13. REKLAMATION

13.1 Skulle det uppstå något problem för Användaren vid användning av Tjänsten eller om Användaren är missnöjd på något sätt med Tjänsten kan Användaren framföra detta till Prion på det sätt som vid var tid framgår av information i Tjänsten och Prions webbplats. Om Användaren anser att Tjänsten är felaktig är det dock viktigt att Användaren alltid meddelar detta till Prion snarast efter det att Användaren upptäckt det aktuella felet (reklamation). Om reklamation inte lämnas inom denna tid förlorar Användaren rätten att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Prion.

13.2 Prion kommer att försöka finna en lösning för Användaren på det aktuella problemet. Om Privatanvändare av något skäl inte skulle vara nöjd med hanteringen av Privatanvändarens reklamationsärende hos Prion har Privatanvändaren möjlighet att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning (kostnadsfritt).

13.3 Reklamation avseende tjänster eller annat som Användaren köpt eller på annat sätt erhållit från annan än Prion ska riktas mot berörd leverantör. Fel eller utebliven information från tredje part ska anmälas till den som avsänt eller borde ha avsänt informationen. Prion vill i detta avseende särskilt framhålla att Prion inte vidarebefordrar några som helst frågor eller reklamationer. Alla sådana eventuella frågor och reklamationer ska riktas direkt mot berörd leverantör.

14. ÅNGERRÄTT

14.1 Genom godkännande av dessa Villkor går Användaren med på att det inte finns någon ångerrätt för detta avtal eftersom tjänsten Tjänsten börjar användas i samma ögonblick som Användaren laddar ner Tjänsten och godkänner dessa Villkor.

15. AVTALSTID & UPPSÄGNING

15.1 Avtal som ingåtts mellan Prion och Användaren enligt dessa Villkor gäller från den dag det ingåtts enligt punkt ‎1 ovan och tillsvidare så länge Användaren använder Tjänsten. Användaren har rätt att när som helst säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Uppsägning från Användarens sida sker genom att Användaren skriftligen meddelar Prion på e-post till support@prionapp.com och upphör med all användning av Tjänsten och raderar samtliga fullständiga eller partiella kopior av Tjänsten. För det fall Användaren återupptar sin Användning av Tjänsten är dessa Villkor åter tillämpliga mellan Prion och Användaren för sådan användning och gäller tillsvidare.

15.2 Prion har rätt att närsomhelst och utan angivande av skäl, helt eller delvis, avsluta en Användares konto i Tjänsten och säga upp Avtalet genom skriftligt meddelande till Användaren med iakttagande av en (1) månads uppsägningstid.

15.3 Prion har dock rätt att, helt eller delvis, avsluta en Användares konto i Tjänsten och säga upp Avtalet samt radera allt innehåll inklusive Användarens Material utan skriftligt meddelande till Användaren och utan iakttagande av uppsägningstid om:
a) Användaren använder Tjänsten i strid med gällande lagstiftning, förordning eller myndighets bindande föreskrifter;
b) Det kan antas att Användaren inte kommer att fullgöra sina åtaganden enligt dessa Villkor eller annat åtagande som föreligger mot Prion eller sådan tredje man som Prion samarbetar med. I sådana fall äger Prion rätt att omedelbart spärra personligt lösenord eller motsvarande säkerhetslösning, engångskod, kort och certifikat. När avtalet upphört får varken personligt lösenord eller motsvarande säkerhetslösning, engångskod, certifikat eller kort som används för inloggning, användas.
c) Användaren inte varit aktiv i Tjänsten under en period om ett (1) år; eller
d) En påbörjad registrering av en Användares konto i Tjänsten inte har fullföljts inom en (1) månad från påbörjad registrering.

15.4 Uppsägning från Prions sida sker till de av Prion registrerade kontaktuppgifterna till Användaren.

16. TILLGÅNG TILL VILLKOR OCH INFORMATION

16.1 Användaren kan alltid få tillgång till Prions samtliga villkor samt information beträffande Prions samtliga produkter och tjänster via Prions hemsida, alternativt via Prions kundservice support@prionapp.com. Informationen kan i vissa fall basera sig på uppgifter från eller tillhandahållas direkt av andra än Prion. Prion tar inte något ansvar för att sådan information eller uppgifter är korrekta eller för eventuell skada eller olägenhet som uppkommer för Användaren på grund av eventuella brister eller fel i sådan information.

17. ÖVERLÅTELSE OCH UNDERLEVERANTÖRER

17.1 Prion har rätt att använda underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt detta Avtal. Prion ska för sådana underleverantörer tillse att avtalen med dessa innehåller erforderliga regleringar med avseende särskilt på säkerhet och behandlingen av personuppgifter. Observera att särskilda bestämmelser i eventuellt personuppgiftsbiträdesavtal mellan Företagsanvändare och Prion kan ha företräde framför eller komplettera denna punkt.

17.2 Användare får inte överlåta Avtalet eller sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan att Prion har lämnat skriftligt godkännande om det på förhand.

17.3 Prion har rätt att, utan Användarens samtycke, helt eller delvis överlåta Avtalet eller sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till samma bolag som ingår i samma koncern som Prion.

18. ÄNDRING

18.1 Prion förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg till dessa Villkor och/eller till relevanta särskilda villkor för Tilläggsprodukter. Sådana villkorsändringar meddelas till Användaren av Prion genom publicering i Tjänsten och i relevanta fall även per e-post senast (1) månad innan den ändrade versionen av Villkoren träder ikraft. Villkorsändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut har dock Prion rätt att meddela Användaren om att de omedelbart träder ikraft. Om Prions ändringar av dessa Villkor inte är acceptabla för Användaren har Användaren rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp sitt avtal med Prion enligt punkt 15 ovan.

19. TILLÄMPLIG LAG

19.1 Avtal enligt dessa Villkor regleras av svensk lag.

19.2 Tvist rörande tolkning och tillämpning av dessa Villkor ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.

19.3 Tvist kan även prövas av ARN vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se.

Terms in English can be made availbale upon request.

Prion AB -
Org. nr. 556977-1545 E-post: hello@prionapp.com Hemsida: www.prionapp.com